Van Human Resource Management naar HR Leadership

Hier vind je een visie op HRM, die ik in 2005 formuleerde toen ik nog coördinator was van de gelijknamige afstudeerrichting (EHSAL, nu KULeuven). Mijn inziens zijn ze nog steeds actueel.

Centrale missie van hrm: mensen sterk en vrij maken, waar zowel de organisatie als de werknemer en dus ook de arbeidsmarkt en de samenleving beter van worden.

• Sterke mensen met een gezonde eigenwaarde, die uitzicht hebben op een eigen professioneel project geïntegreerd met projecten in andere levenssferen, die inzicht hebben in eigen passies en talenten.
• Mensen die vrij zijn om te gaan en staan waar ze willen: de organisatie bezit de werknemer niet & de werknemer bezit de organisatie niet. Ik pleit hier niet voor “vrijheid blijheid”, maar wel voor autonomie. Medewerkers die zich afhankelijk voelen van de organisatie moge dan wel trouw, loyaal en betrouwbaar zijn, veel sprankelende ondernemingszin kan je van hen moeilijk verwachten – om de eenvoudige reden dat ze te veel te verliezen hebben. Ze bouwen een arsenaal aan buffers en strategieën op om zichzelf te beveiligen. Je zou die toestand kunnen benoemen als “ondermaats op de maat”. Medewerkers die mogelijkheden blijven zien binnen en buiten de organisatie, stellen zich creatiever en ondernemender op, laten hun stem horen en dagen zo de organisatie uit. Hardhorige organisaties verliezen hun ondernemend vermogen.

Het huidige HR opereert in veel organisaties nog te sterk vanuit een afhankelijkheidsrelatie en staat daarom op systemisch-emotioneel vlak nog in de kinderschoenen, is mijn hypothese. In die situatie wapenen HR managers zich door (1) zich expertmatig te profileren aan de hand van HR-jargon, -tools en -systemen, (2) de taal van het getal en van het geld te gebruiken om HR-praktijken te legitimeren en middelen aan te trekken (ROI), en (3) verkoopstaal te spreken om eigen praktijken aan te prijzen. Op die manier probeert HRM mee te dingen met de macht, en blijft ze paradoxaal in een afhankelijkheidsrelatie zitten: HR als afgeleide van een “shareholder-logica”, als verlengstuk van de business en de absolute top. HR kan medewerkers niet sterk en vrij maken als ze het zelf niet zijn. De sterke en vrije rol van HR is niet die van handlanger of dienstmaagd, maar van facilitator in de interactie tussen werkgever en werknemer.

Een eerste stap naar een meer mature HR-praktijk bestaat er volgens mij in dat deze discipline een eigen (in plaats van een afgeleide) identiteit ontwikkelt, waarin de mens-als-mens, de mens-als-stakeholder centraal komt te staan. Deze ontwikkelingsbeweging naar meer autonomie kan maar tot stand komen als HR-mensen elkaar opzoeken om hun eigenheid verder te ontwikkelen. Gemeenschapsvorming lijkt me hier cruciaal om de eigen passie en roeping helder te krijgen en te houden. Hierdoor kunnen HR-professionals een eigen waardenkader ontwikkelen dat het organisationeel niveau overstijgt: de "hele mens" met eigen aspiraties & talenten, als lid van de samenleving. Binnen dit waardenkader staat de kwaliteit van de relatie op de voorgrond als vehikel voor professionele ontwikkeling.

Deze meer autonome opstelling laat de ontwikkeling toe naar een interafhankelijkheid met het (andere) management. Hierbij dient de HR-professional te balanceren tussen optreden van bovenaf en van onderuit: (a) aansluiting vinden bij het strategisch beleid (om zo consistentie in te bouwen en middelen aan te trekken) en (b) operationele praktijken ondersteunen (om zo aansluiting te vinden bij de zingeving van de werknemers). Dit evenwicht kan bewerkstelligd worden vanuit een eigen (niet afgeleide) visie & roeping als HR-professional. De praktijken die hieruit voortkomen, tillen HRManagement op naar een HRLeadership. Alles staat en valt bij de vraag of HR professionals hun eigen stem vinden en die ook laten horen op niet vrijblijvende manier.

×
Stay Informed

When you subscribe to the blog, we will send you an e-mail when there are new updates on the site so you wouldn't miss them.

De onderwijsopdracht
We value your privacy

We use cookies only to enhance your browsing experience. By clicking "Accept", you consent to our use of cookies.